สภาพอากาศ ของประเทศไทยประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

สภาพอากาศ  อากาศวันนี้  กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้  สภาพอากาศวันพรุ่งนี้  เช็คสภาพอากาศล่วงหน้า  พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน กรมอุตุ  เรดาร์ตรวจสภาพอากาศ  พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน  พยากรณ์อากาศดาวเทียม  เช็คสภาพอากาศ

 

 

สภาพอากาศ ลักษณะทั่วไป ประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปอากาศวันนี้ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง ส้าหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้้าค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยจะมีก้าลังค่อนข้างแรงถึงแรงและต่อเนือส่วนภาคใต้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง แต่บริเวณตอนล่างของภาคฝั่งกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ตะวันออกยังคงมีฝนตกชุกกับจะมีฝนหนักบางแห่งในบางวันส่วนมากในช่วงครึ่งแรกของเดือน คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยยังคงมีก้าลังแรง บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 – 4 เมตร

สภาพอากาศ ของประเทศไทยประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 (1)

อากาศวันนี้

สภาพอากาศวันพรุ่งนี้ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยจะมีก้าลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนตัวผ่านตอนล่างของภาคใต้สรุปเดือนนี้ คาดว่า เช็คสภาพอากาศล่วงหน้าประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ ส าหรับปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ส่วนภาคใต้ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับ มีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ส่วน บริเวณยอดดอยและเทือกเขายังคงมี อากาศหนาวถึงหนาวจัดและเกิด น้้าค้างแข็งได้หลายพื้นที่ในบางช่วงภาค

สภาพอากาศ ของประเทศไทยประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 (2)

กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้

พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน กรมอุตุตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ส่วน บริเวณยอดภูและเทือกเขายังคงมี อากาศหนาวถึงหนาวจัดและเกิด น้้าค้างแข็งได้หลายพื้นที่ในบางช่วง ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่ง ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันโดยเฉพาะตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ส้าหรับบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวส่วนทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนลดลง มีฟ้าคะนองร้อยละ เรดาร์ตรวจสภาพอากาศ40 – 60 ของพื้นที่ ส่วนมาก ทางตอนล่างของภาค กับมีฝน ตกหนักในบางแห่ง ทะเลมี คลื่นสูง 2–4 เมตรในบางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10 ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง

สภาพอากาศ ของประเทศไทยประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 (3)

สภาพอากาศวันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือนประมาณ 1 เมตรภาคกลา งรวมทั้ งกรุ งเทพฯ และ ปริมณฑล ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมี อา ก า ศห นา ว บ าง แ ห่ ง ใ นบ า ง วั นโดยเฉพาะตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ส้าหรับบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับ มีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ส่วน บริเวณยอดดอยและเทือกเขายังคงมี อากาศหนาวถึงหนาวจัดและเกิดน้้าค้างแข็งได้หลายพื้นที่ในบางช่วง้อควรระวัง เดือนนี้มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพยากรณ์อากาศดาวเทียมพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ท้าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

สภาพอากาศ ของประเทศไทยประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 (4)

 

เช็คสภาพอากาศล่วงหน้า

คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยยังคงเช็คสภาพอากาศมีกำลังแรง บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 – 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยจะมีก้าลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนตัวผ่านตอนล่างหลายพื้นที่ในบางช่วง ส้าหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้้าค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยจะมีก้าลังค่อนข้างแรงถึงแรงและต่อเนือง ส่วนภาคใต้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง แต่บริเวณตอนล่างของภาคฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกชุกกับจะมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน สภาพอากาศ

ขอบคุณเครดิต              pptvhd36

 

ข่าวแนะนำ